Volkswagen Golf MK5

Pozostałe tematy związane z Golfem V /nie pasujące do powyższych/
Awatar użytkownika
przez BRUNO55 -  
 kujawsko-pomorskie
#58
Mam MK5 z 2004 r 1,9 TDI 105 KM ale to niewa¿ne bowiem problem z jakim muszê siê w najbli¿szym czasie uporaæ to popiskuj±ca dmuchawa nawiewu powietrza pracuj±ca na 1 biegu na wolnych obrotach silnika. Kiedu dodam gazu i obroty wzrastaj± popiskiwanie cichnie. Obawiam siê ,¿e trzeba bêdzie wymontowaæ dmuchawê . To do¶æ skomplikowana operacja i pracoch³onna a ja nie mam czasu na postoje. Mo¿e jest jaka¶ metoda usun±æ t± usterkê. Mo¿e kto¶ mia³ taki problem?. Pomó¿cie. :!:
Ostatnio zmieniony 11 sty 2007, 10:58 przez BRUNO55, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
przez BRUNO55 -  
 kujawsko-pomorskie
#1101
Hura :!: :!: :P :P Usterkê zlokalizowa³em i usune³em. Okaza³o siê ¿e dostêp i wyjêcie dmuchawy jest bajecznie proste. Po wyjêciu wystarczy³o daæ po dwie krople oleju na ³o¿yska silnika wentylatora i jest super. :P :P :P Gdyby kto¶ mia³ kiedy¶ taki problem to chêtnie s³u¿ê rad±.
przez Domi -  
 mazowieckie
#1102
no to opisz dokladnie i zrob fotki ....
:)
Awatar użytkownika
przez BRUNO55 -  
 kujawsko-pomorskie
#1103
Szkoda faktycznie ¿e nie zrobi³em fotek ale i bez tego sprawa jest bardzo prosta.
-- z prawej strony konsoli pod desk± rozdzielcz± a w³a¶ciwie pod schowkem trzeba wyj±æ os³onê ze sprasowanej pianki.
-- widaæ jest w tym momencie obudowê wentylatora i trzeba wypi±æ wtyczkê zasilania.
-- wentylator nie jest wogóle przykrêcony ale zeby go wyj±æ trzeba lekko odchyliæ widoczn± p³etwê zatrzasku i jednocze¶nie obróciæ obudowê wentylatora w lewo o jakie¶ 15 stopni
-- w tej pozycji ca³y wentylator mo¿emy ju¿ wyj±æ ( nie robiæ nic na si³ê zeby nie uszkodziæ samego wentylatora a po kilku ruchach on nam wyjdzie )
-- pod wirnikiem wentylatora widaæ ju¿ przednie ³o¿ysko silnika natomiast aby dostaæ siê do tylnego ³o¿yska trzeba wypi±æ trzy gumowe zatrzaski na obudowie po czy silnik z wentylatorem wysunie sie z obudowy i jest dostêp do tylnego ³o¿yska
-- obydwa ³o¿yska lekko potraktowa³em WD-40 a nastêpnie wpu¶ci³em na nie po dwie krople oleju ( ja zastosowa³em olej wazelinowy od smarowania maszyn krawieckich )
-- po powy¿szych operacjach mo¿na wszystko z³o¿yæ w odwrotnej kolejno¶ci.
Ca³a operacja zajê³a mi 20 minut a ¶rubokrêta potrzebowa³em tylko do wypiêcia i zapiêcia gumowych zatrzasków obudowy silnika wentylatora.
Kiedy bêdê mia³ czas to wyjmê jeszcze raz ten wentylator i porobiê zdjêcia chocia¿ uwa¿am ¿e nia jest to konieczne a ¶rednio zaawansowany majsterkowicz zrobi to bez problemu wg powy¿szego opisu.
Jestem z tej operacji bardzo zadowolony bowiem s±dzê ¿e w serwisie nie bawiliby siê w smarowanie tylko wymienili by ca³y wentylator gdzie¶ za ok 300-400 zeta plus robocizna jakie¶ 100 zeta.
Je¿eli komu¶ pomog³em to jestem w pe³ni usatysfakcjonowany :P :P :P :P :P :P
Awatar użytkownika
przez BRUNO55 -  
 kujawsko-pomorskie
#1560
W ramach porz±dkowania tematów proszê Ciê Adminie przenie¶ ten temat który kiedy¶ wywo³a³em do "Wszystko na temat Golfa V" bo te¿ tyczy siê wszystkich modeli i wersji.
Awatar użytkownika
przez Bruce -  
 mazowieckie
#1564
BRUNO55 pisze:W ramach porz±dkowania tematów proszê Ciê Adminie przenie¶ ten temat który kiedy¶ wywo³a³em do "Wszystko na temat Golfa V" bo te¿ tyczy siê wszystkich modeli i wersji.


Porzadek musi byc, dzieki za info :wink:
Awatar użytkownika
przez BRUNO55 -  
 kujawsko-pomorskie
#4977
Sprawa dotyczy tym razem dmuchawy nawiewu w Climaticu pod k±tem utraty 1,2 i 3 biegu. Ostatnio dotn±³ mnie ten przypadek. Uda³o mi siê zlokalizowaæ uszkodzenie chocia¿ nie przysz³o mi to ³atwo. Chcê siê podzieliæ t± wiedz± bo mo¿e kogo¶ to spotkaæ .
Otó¿ rozebra³em ca³± konsolê aby dostaæ siê do sterownika. Rozebra³em sterownik klimatyzacji i swierdzi³em ¿e wszystko jest OK. a wszczególno¶ci wy³±cznik dmuchawy. Kolejnym elementem do sprawdzenia by³ opornik wstêpny 1KO 959 263 A jak go okre¶la ETKA który zamontowany jest w obudowie nagrzewnicy. I tu bingo. Okaza³o siê ¿e pad³ w oporniku wy³±cznik termiczny ( poprostu siê wypali³ ). Dora¿na naprawa to zmostkowanie tego termika ale nie metod± lutowania tylko zgrzewania. Po tej operacji wszystko zadzia³a³o. Jedynym problemem sta³ siê bezpiecznik 40A który przy tej okazji siê spali³. W sklepach motoryzacyjnych posiadaj± tylko do 30A w zestawach i luzem. 40-to amperowe bezpieczniki niestety musia³em kupiæ w serwisie.
Spalenie siê bezpiecznika by³o spowodowane nag³ym w³±czeniem dmuchawy 4 biegu z pozycji postaju kiedy wyst±pi³o przeci±¿enie ( 4 bieg zasilany jest poza opornikiem ).
Disiaj mam ju¿ wiêksz± wiedzê i ca³± sprawê rozpocz±³ bym od tego opornika ale przy tej okazji dowiediza³em siê jak demontuje siê poszczególne elementy ca³ej konsoli. he he he.
A tak nawiasem to ca³a ta sprawa nadaje siê do miniwarsztatowni.
przez Jasiekwwl -  
 mazowieckie
#10124
Panowie Pomocy!
W serwisie wymieniono mi ju¿ ca³y nawiew centralny - (auto z Climatronikiem) a to dziadostwo nadal popiskuje na nierówno¶ciach - rozebra³em to i przesmarowa³em - bez rezultatu - mo¿e kto¶ ma na to jaki¶ patent?